Update stand van zaken rondom IceBear – 8 december 2023

Regelmatig informeren we u over de laatste ontwikkelingen als het gaat om IceBear. Hieronder leest u per onderdeel wat de laatste stand van zaken is. Heeft u er vragen over? U kunt bij ons terecht. Telefonisch via 14 0521 of door een e-mail te sturen naar info@steenwijkerland.nl.

Stof 

Op 8 juni 2023 heeft de gemeente een voornemen last onder dwangsom verzonden voor de overtreding van stofverspreiding (diffuse stof). IceBear heeft hiertegen een zienswijze ingediend. Daarin stelt IceBear dat er maatregelen zijn genomen en dat er geen sprake meer is van een overtreding. In juli is door de Omgevingsdienst een controle uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat de overtreding inderdaad is beëindigd. Er is om die reden geen last onder dwangsom opgelegd. Ook bij de onaangekondigde controles die daarna wekelijks zijn uitgevoerd, zijn geen overtredingen geconstateerd. Dit geldt ook voor de diverse controles die na 12 september 2023 zijn gedaan. IceBear neemt voldoende maatregelen om de stofverspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Er bestaat geen aanleiding voor handhavend optreden. De controles worden gecontinueerd. 

Formaldehyde 

Op 8 juni 2023 heeft de gemeente een voornemen last onder dwangsom verzonden voor het overschrijden van de norm voor de uitstoot van formaldehyde. Op 18 juli 2023 is aan IceBear een last onder dwangsom opgelegd, waarbij het bedrijf tot 18 oktober 2023 de tijd kreeg om de overtreding te beëindigen. IceBear heeft verlenging aangevraagd van deze begunstigingstermijn tot half februari 2024. Dit verzoek is door het college afgewezen omdat het college van mening is een redelijke termijn gegeven te hebben. Vervolgens is door IceBear een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank in Overijssel. Onlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan. Daarbij heeft de rechter aangegeven dat IceBear geen spoedeisend belang heeft om een voorlopige voorziening te starten. De vorderingen zijn dan ook op deze grond afgewezen. Inhoudelijk heeft de rechter niet geoordeeld over de standpunten. 

IceBear heeft tegen de last onder dwangsom bezwaar ingediend. Dit bezwaarschrift is doorgestuurd naar de onafhankelijke bezwaarcommissie. Begin november was er een hoorzitting op basis waarvan de bezwaarcommissie een advies heeft opgesteld. Het college heeft dit advies op 28 november 2023 overgenomen. Daarbij is het bezwaar ongegrond verklaard en is de hoogte van de dwangsom bijgesteld. IceBear kan tegen dit besluit beroep instellen. 

Om aan de normen te kunnen voldoen, heeft IceBear een begin gemaakt met het plaatsen van een scrubber op het dak en is een extra koolstoffilter geplaatst na de gaswasser. IceBear verwacht dat hiermee de uitstoot van formaldehyde onder de norm blijft. In december staan nieuwe metingen door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) gepland. Om technische redenen bleken metingen begin november niet mogelijk. Blijkt uit de metingen dat IceBear de norm overschrijdt, dan moet IceBear een dwangsom betalen. Zoals aangegeven in de last onder dwangsom wordt eens per drie maanden gecontroleerd of de overtreding is beëindigd. Dat betekent dat drie maanden na de metingen in december opnieuw wordt gemeten. Dus ook als IceBear bij de metingen in december voldoet aan de norm. 

Geluid 

Op 8 juni 2023 heeft de gemeente een voornemen last onder dwangsom verzonden als het gaat om het onderdeel geluid. In augustus kwam de Omgevingsdienst tot het inzicht dat het Activiteitenbesluit waarop het voornemen was gebaseerd niet het normenkader kan zijn als er sprake is van vergunningplicht. Dit hernieuwde standpunt werd bevestigd door de huisadvocaat van de gemeente. Dat betekent dat we het onderdeel geluid moeten meenemen in de aanvraag om een omgevingsvergunning milieu. Deze aanvraag is inmiddels door IceBear ingediend. Daarbij heeft het bedrijf geluidsberekeningen gevoegd op basis waarvan IceBear verwacht te kunnen voldoen aan de geluidsnormen. Deze berekeningen zijn beoordeeld door de Omgevingsdienst en worden meegenomen in de behandeling van de vergunningaanvraag. IceBear heeft nog niet alle geluidbeperkende maatregelen genomen. Vooruitlopend op een besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning, is er overleg met IceBear om te kijken of zij deze maatregelen kunnen nemen zodat hun activiteiten voor wat betreft geluid passend zijn in de omgeving en de geluidszone. 

Het bezwaarschrift van IceBear over het onderdeel geluid is rechtstreeks aan de rechtbank verzonden. Kern van het bezwaar is dat de maatwerkvoorschriften die het bedrijf had aangevraagd, door de gemeente zijn afgewezen. Dit houdt rechtstreeks verband met het gemeentelijk standpunt dat het bedrijf vergunningplichtig is. In dat geval kunnen geen maatwerkvoorschriften worden opgelegd. IceBear is van mening dat het meldingsplichtig is. Om hier snel duidelijkheid over te krijgen, is het college op 14 november 2023 meegegaan in het verzoek van IceBear om rechtstreeks beroep bij de rechtbank. De rechter heeft dit verzoek inmiddels ingewilligd en zal het door IceBear ingediende bezwaarschrift als beroep in behandeling nemen. 

Geur 

Op 8 juni 2023 is aan IceBear meegedeeld dat er maatwerkvoorschriften opgesteld zouden worden met betrekking tot geur. Nu IceBear vergunningplichtig is, wordt ook het onderdeel geur meegenomen in de aanvraag om een omgevingsvergunning. IceBear heeft hiervoor gegevens aangeleverd. De Omgevingsdienst is, samen met Antea, aan het beoordelen of de ontvangen informatie voldoende is voor het verder in behandeling nemen van de aanvraag. 

Vergunning 

Op 18 juli 2023 is aan IceBear een waarschuwingsbrief gestuurd over de vergunningplicht. Daarbij heeft het bedrijf tot 18 oktober 2023 de tijd gekregen om een aanvraag in te dienen. Die aanvraag is door IceBear op 16 oktober 2023 ingediend. De Omgevingsdienst heeft de aanvraag inhoudelijk in behandeling. Voor de beoordeling daarvan heeft de Omgevingsdienst diverse adviezen opgevraagd, onder meer bij het waterschap en de provincie. Nadat deze adviezen zijn ontvangen, kan de Omgevingsdienst beoordelen of de informatie compleet is en eventueel om een aanvulling vragen bij IceBear. Dit is een gebruikelijke procedure. Vervolgens geeft de Omgevingsdienst een integraal advies over het al dan niet verlenen van een vergunning en de voorschriften die daarop van toepassing zijn.