IceBear

IceBear Steenwijk B.V. (IceBear) is een bedrijf aan de Dolderweg 40 in Steenwijk. Het bedrijf produceert groene energie in een biomassa-installatie. Daarnaast maakt IceBear - vanaf begin 2022 - palletblokken. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van afvalhout.

De omgeving van IceBear ervaart overlast. Hierbij gaat het om geluid en stof. Bij de gemeente en bij de Omgevingsdienst IJsselland zijn hierover meldingen en klachten binnengekomen. Dat was reden om onderzoek te laten doen door de Omgevingsdienst. 

De uitkomsten van het onderzoek liggen er. Op basis van die uitkomsten zijn er vervolgstappen. Deze vervolgstappen richten zich op het verminderen van de overlast die de omgeving ervaart en het wegnemen van zorgen. 

Op 24 november 2022 is in De Meenthe een informatieavond gehouden voor omwonenden. Het verslag van deze avond vindt u onder het kopje Informatieavond IceBear 24 november 2022. Daar staan ook de vragen die tijdens de avond gesteld zijn en de antwoorden daarop. 

Nieuws

Meldingsplicht voor IceBear 

De afgelopen periode zijn er - ook tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2023 - een aantal vragen gesteld over de meldingsplicht van IceBear. Het ging om de vraag of het bedrijf inderdaad een meldingsplicht heeft - wat nu het uitgangspunt is - of dat het toch een vergunning moet hebben voor de verwerkingscapaciteit van hout. Die verwerkingscapaciteit is volgens de melding die is gedaan maximaal 130.000 ton. Ook als gemeente willen we hierover duidelijkheid hebben en geven. Daarom hebben we onze – onafhankelijk – huisadvocaat om juridisch advies gevraagd. Om daarin zorgvuldig en volledig te zijn hebben we de huisadvocaat ook gevraagd of voor de activiteit ‘het reinigen en drogen van hout’ een vergunning nodig is. Uit het schriftelijk juridisch advies van de huisadvocaat blijkt, dat er voor de activiteiten van IceBear geen vergunning nodig is. Niet voor de verwerkingscapaciteit en niet voor het reinigen en drogen van hout. Voor beide is een melding voldoende. Dit juridisch advies sluit aan bij het collegebesluit dat op 8 november 2022 genomen is en waarin maatregelen worden genoemd om de overlast die de omgeving ervaart te beperken en zorgen over de gezondheid weg te nemen. 

Overige berichten

Nieuwe en uitgebreide metingen – stof, geur en formaldehyde 

Collegebesluit over vervolgstappen 8 november 2022

Op 8 november 2022 heeft het college van B&W een besluit genomen over de vervolgstappen. Deze zijn:    

  • De gemeente legt maatwerkvoorschriften op aan IceBear. Deze voorschriften zijn bedoeld om de hoeveelheid geluid, stof en formaldehyde (een schadelijke stof) te verminderen. Ook krijgen we daardoor meer inzicht in welke en hoeveel materialen opgeslagen zijn voor de biomassacentrale. 
  • De gemeente gaat over deze maatwerkvoorschriften in gesprek met IceBear. We bespreken dan ook hoe de ervaren overlast op korte termijn (verder) kan worden beperkt.
  • IceBear moet de maatwerkvoorschriften nakomen. 
  • We laten opnieuw geluids- en stofmetingen doen om te kijken of de uitgevoerde maatregelen inderdaad helpen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld ook om de stoffilters die IceBear in november 2022 heeft geplaatst. Blijkt uit de metingen dat de norm wordt overschreden, dan gaat de gemeente handhaven. 
  • We laten aanvullend onderzoek doen naar o.a. de luchtkwaliteit waaronder formaldehyde. We willen zeker weten dat er geen effecten zijn voor de gezondheid.
  • Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de productie van palletblokken en naar de biomassacentrale.

Besluit inzake overlast IceBear (pdf, 85KB)
Bijlage a - advies Oosterveen & de GrootTAUW, conclusies en adviezen (pdf, 10.150KB)
Bijlage b - Advies GGD (pdf, 1.644KB)
Bijlage c - brief 7 juli 2022 (pdf, 12.041KB)
Bijlage e - Advies ODIJ Vakgroep luchtemissie (pdf, 2.591KB)
Bijlage f - Advies ODIJ Vakgroep Geluid (pdf, 806KB)
Bijlage g - Advies ODRA Emissiemetingen IceBear (pdf, 8.336KB)
Bijlage h - Rapportage Emissiemetingen ELM (namens IceBear, d.d. 2 augustus 2022) (pdf, 15.943KB)

Informatieavond IceBear 24 november 2022

Verslag

Op 24 november 2022 was er een informatieavond over IceBear in de Meenthe. Omwonenden hebben hiervoor thuis een brief ontvangen. Het verslag van deze avond (pdf, 364KB) vindt u hier. Bekijk ook de vragen en antwoorden voor meer informatie.

Vragen en antwoorden

Bekijk hier de vragen die tijdens de informatieavond op 24 november 2022 zijn gesteld en de antwoorden (pdf, 223KB) daarop. 

Contact

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u bij ons terecht.

Voor klachten en meldingen (over geluid en stof) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland, via telefoonnummer 088 525 1050 of Meldpunt@ODIJsselland.nl.
U kunt een mail sturen naar info@steenwijkerland.nl (met als onderwerp: IceBear). Bellen kan ook: telefoonnummer 14 0521.