De roek

De roek is een grote zangvogel die tot de kraaiachtigen behoort. Roeken lijken veel op zwarte kraaien. Maar in tegenstelling tot zwarte kraaien broeden roeken in een kolonie. Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie. Ze eten vooral kleine bodemdieren, zoals regenwormen, maar ook aas, zaaigoed en eetbaar menselijk afval.

    

Beschermd

De roek is volgens de Europese Vogelrichtlijn een beschermde vogel. In ons land is dat geregeld in de Wet natuurbescherming. Roeken komen in Nederland van nature in het wild voor. Roekenkolonies zijn door hun luidruchtigheid en uitwerpselen niet overal even populair. Maar de nesten zijn beschermd en dus mogen we ze niet zomaar verplaatsen of verwijderen. Dat mag alleen als de provincie daar toestemming (een ontheffing) voor gegeven heeft én onder begeleiding van specialisten.  

Aanpak roekenoverlast 

Onder de Flora- en Faunawet hadden we toestemming (een ontheffing) voor het verontrusten van roeken. Zo konden we voorkomen dat roeken op een bepaalde locatie een nest gingen bouwen. In de maanden december en januari konden we vervolgens op locaties die overlast gaven de nesten eenmalig verwijderen. In de nieuwe Wet natuurbescherming is het moeilijker om een ontheffing te krijgen. Overlast is namelijk geen argument meer. Dat betekent dat we met een nieuw plan moeten komen. Dit plan hebben we eind juli 2021 bij de provincie Overijssel ingediend maar moet nog verder worden aangevuld. Voor het aankomende roekenseizoen hebben we daarom nog geen toestemming om nesten te verwijderen. Ook mogen we de roeken niet verontrusten (storen). Wat we wel doen is kijken waar roeken zich vestigen. Dat doen we ieder voorjaar. Vervolgens leggen we dat vast in een beheerkaart. Zo houden we een goed beeld van de roekenkolonies in onze gemeente. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bel ons gerust. U kunt contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0521. Ervaart u overlast van roeken? U kunt hiervan online een melding doen