Vraag en antwoord naar aanleiding van informatiebijeenkomst Steenwijk Zuidoost op 1 december 2021

Omgeving

 1. Wordt er rekening gehouden met de bewoners aan de Kallenkoterallee wiens tuinen grenzen aan de nieuwbouw, ook met het oog op waardevermindering van de woningen?
  In de planvorming wordt hiermee rekening gehouden door de nieuwe woningen met de achterzijde naar de Kallenkoterallee te positioneren. Dat betekent dat de tuinen aan elkaar zullen grenzen. In het stedenbouwkundig plan wordt dit verder uitgewerkt.
 2. Blijft de defensielocatie of gaat hij weg en per wanneer?
  Defensie werkt aan plannen voor een nieuw landelijk logistiek centrum. De verwachting is dat in 2024 de functie van het logistiek centrum Steenwijk komt te vervallen. Er zijn echter plannen de locatie daarna nog te blijven gebruiken als 'overloop' gedurende de verduurzaming van de Johannes Post kazerne in Havelte. Over de exacte planning hebben wij nog contact met Defensie en het Rijks Vastgoedbedrijf. Het masterplan is een plan op hoofdlijnen. In de uiteindelijke uitwerking kunnen de plannen nog wijzigen. 
 3. Hoe staat het met het eeuwigdurend erfpacht (van 0,25 gulden per jaar) voor de hele strook langs de Meppelerweg en de Dennenallee?
  Hierover worden met de erfpachter nadere afspraken gemaakt.

Voorzieningen/leefbaarheid

 1. Zuidoost Steenwijk wordt zo stilaan vrij groot. Wordt er ook rekening gehouden met levensmiddelen/winkels in dit plan? 
  In het masterplan zijn twee zoekgebieden opgenomen voor een mogelijke supermarkt.
 2. Wordt er ook gekeken naar mogelijke locaties voor basisonderwijs in het gebied in ontwikkeling Zuidoost-Kornputkwartier?
  In het masterplan is geen ruimte gereserveerd voor een basisschool. Er zijn plannen voor de bouw van een nieuwe basisschool voor Accrete op de locatie van de voormalige Emmaschool / de Wegwijzer.
 3. Worden er ook seniorenwoningen of een Knarrenhof gebouwd?
  Vanuit het woonbehoefte onderzoek blijkt dat de vraag naar seniorenwoningen (net als naar starterswoningen) groot is. Hiermee wordt in de planvorming rekening gehouden. Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor de bouw van een Knarrenhof.
 4. Er wordt gesproken over seniorenwoningen, deze zijn levensloopbestendig, waarom niet alle woningen levensloopbestendig maken?
  We realiseren een gevarieerd woningbouwprogramma, voor diverse doelgroepen waarbij ook woningen worden gebouwd met een programma van baden en slapen op de begane grond. Alle woningen levensloopbestendig bouwen vraagt om een relatief groot ruimtebeslag op de begane grond hetgeen ten koste gaat van de betaalbaarheid.
 5. Er ontbreekt een sportplaats voor ouderen. Er is veel aandacht voor kinderen dat is ook goed, maar een plaats waar ouderen zich kunnen bewegen is ook nodig.
  Naast speelvoorzieningen gaat het vooral om ontmoetingsplekken die zijn bedoeld voor alle leeftijden.

Verkeer

 1. Tegenover welk nummer op de Kallenkoterallee is de ontsluiting in de vorm van het fietspad ingetekend? Dit stuk in het overzicht is redelijk groot/breed ingetekend.
  Tussen de nummers 161 - 171. De exacte locatie moet nog worden vastgesteld in het stedenbouwkundig plan.
 2. Is er rekening gehouden met de mobiliteitsvisie?
  Ja, naast aandacht voor een verkeersveilige inrichting is er ook veel aandacht voor fiets(verbindingen) en voetgangers. 
 3. Wordt er ook onderzocht wat de consequenties zijn van de mogelijke knip Meppelerweg op de toename van verkeer op de Steenakkers/Kallenkoterallee?
  Ja, hiervoor wordt een aanvullend verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. 
 4. De Meppelerweg is een belangrijke weg voor bewoners van het Kornputkwartier richting het centrum van Steenwijk. Als deze wordt 'doorgeknipt' wordt deze verbinding verbroken. Wordt hier voldoende rekening mee gehouden?
  Ja. In eerste instantie wordt nog een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Overigens is de Schansweg een alternatief voor autoverkeer richting het centrum. 

Planning en beleid

 1. Hoe verhoudt dit plan zich tot het afbouwen van het Kornputkwartier qua planning?
  De ontwikkeling van het Kornputkwartier vindt plaats naast Steenwijk Zuidoost. Op het Kornputkwartier verkoopt de gemeente kavels voor zelfbouw. In Steenwijk Zuidoost is sprake van projectmatige bouw. 
 2. Is er al een planning bekend?
  We hopen in de loop van 2022 het bestemmingsplan te kunnen vaststellen, zodat in 2023 kan worden gestart met het bouwrijp maken en het bouwen van de eerste woningen.
 3. Wanneer begint de eventuele inschrijving voor woningen?
  Voor koopwoningen kan men zich al aanmelden voor de nieuwsbrief via www.roosdomtijhuis.nl/steenwijk. Voor de huurwoningen kan men zich inschrijven via www.thuiskompas.nl. Enkele maanden voor de oplevering worden de huurwoningen via de website van Thuiskompas geadverteerd. 
 4. Is er geen loting voor de woningen?
  De woningen zullen worden verkocht door de ontwikkelaar. De te hanteren verkoopprocedure hiervoor moet nog worden vastgesteld. 
 5. Is er ook ruimte voor vrije sector woningen?
  Het woningbouwprogramma bestaat uit circa 70 sociale huurwoningen en circa 140 koopwoningen (zowel rijwoningen als twee-onder-een-kappers). De woningen worden projectmatig ontwikkeld en gebouwd. Er worden geen kavels voor zelfbouw verkocht. Als u uw eigen woning wilt bouwen dan kan dat op het Kornputkwartier, daar geeft de gemeente kavels uit.
 6. Zijn we woningen alleen voor eigen gebruik?
  Ja. Het is de bedoeling dat kopers de woningen zelf gaan bewonen. We willen speculatie voorkomen.  

Duurzaamheid en natuur

 1. Wordt er ook nagedacht over het toekomstige gebruik van elektrische auto's en parkeren in de openbare ruimte?
  Ja, dit wordt in het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt.
 2. Hoe stellen we zeker dat de benoemde vijver alle water kan bergen?
  Het gekozen watersysteem met wadi's wordt nog verder uitgewerkt. Voor de afvoer van overtollig water wordt een persleiding aangelegd. 
 3. De grond is in het verleden door een aannemersbedrijf gestort door middel van licht vervuilde grond. Wordt er bodemonderzoek gedaan?
  Om de milieutechnische kwaliteit van de grond te kunnen bepalen wordt de grond onderzocht. Uitgangspunt is dat de grond geschikt is voor het beoogde gebruik en dat er geen belemmeringen zijn om er te kunnen wonen.
 4. Kunnen we meedenken over ecologische invulling en biodiversiteit?
  Graag. Input vanuit bewoners en omwonenden wordt op prijs gesteld. Mensen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via het e-mailadres steenwijkzuidoost@steenwijkerland.nl
 5. Wordt er ook grondonderzoek gedaan naar het voormalige Betap en Crilux terrein?
  De grond is in het verleden onderzocht en gesaneerd. Het bodemonderzoek wordt geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik.