Samenvatting reacties inloopbijeenkomst april 2024

Op deze pagina vindt u een samenvatting van de reacties die we gekregen hebben naar aanleiding van de inloopavond over de ontwikkeling van woningbouwplan Bergwold Tuk op 10 april 2024.

Tijdens de inloopbijeenkomst konden geïnteresseerden reageren op het initiatief van de gemeente om woningen te realiseren op de locatie van het voormalig tuincentrum aan de Bergweg. Hiervoor was een reactieformulier gemaakt. De ruim 200 geïnteresseerden die tijdens de inloopavond werden ontvangen, lieten maar liefst 89 reactieformulieren achter. Het grootste deel van de formulieren werd ter plekke ingevuld en een deel is later per e-mail of per post aan de gemeente verzonden. Reageren kon tot 24 april 2024. 

Het reactieformulier bood ruimte om wensen, ideeën en aandachtspunten aan te dragen op het gebied van de thema's:

  • Groen, water en openbare ruimte
  • Mobiliteit en ontsluiting
  • Wonen, woonsfeer en doelgroepen

Daarnaast was er de mogelijkheid om algemene reacties op het initiatief te geven. Ook kon via het formulier interesse kenbaar gemaakt worden voor deelname aan een klankbordgroep, 34 mensen gaven aan dit te willen. 

Er is een groot aantal wensen, ideeën en aandachtpunten aangedragen. Per thema geven we een samenvatting van de reacties die vaak voorkwamen. De volledige lijst met reacties dient als input voor de uitwerking van het woningbouwplan. 

​​​​​​Algemeen

Welke wensen en ideeën zijn er voor de invulling van het terrein en wat zijn de aandachtspunten? Wat mag niet vergeten worden?

Voor wat betreft het proces waren er meerdere opmerkingen over het belang van het betrekken van aanwonenden bij alle stappen in het proces. Onder andere het wegnemen van weerstand en voorkomen van vertraging werden hierbij als reden genoemd. Ook waren er meerdere reacties over de inkijk vanuit de nog te realiseren woningen in de omliggende tuinen en woningen. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de effecten van de bouwwerkzaamheden op de huidige woningen in de omgeving. Ook werd er een oproep gedaan om de samenwerking te zoeken met andere (particuliere) ontwikkelaars die komende periode ook aan de slag gaan in Tuk. Gezien de historie van het tuincentrum, werd geopperd de straatnamen op het nieuwbouwplan te vernoemen naar planten die daar werden gekweekt en verkocht. Ook de leefbaarheid in Tuk werd genoemd. Gezien de centrale ligging in Tuk zou deze ontwikkeling kansen kunnen bieden om de leefbaarheid te vergroten en te behouden. Onder meer de functie gezondheidszorg en de verdwenen supermarkt werden hierbij genoemd.

Groen, water en openbare ruimte

Wat is belangrijk als het gaat om groen en water? En welke functies in de openbare ruimte?

Op meer dan 50% van de formulieren is aangegeven dat Bergwold een groene wijk zou moeten worden (52x). Dit voor zowel de uitstraling, als voor de voordelen die het biedt op het gebied van klimaatadaptatie. Dit zou zich niet hoeven te beperken tot de openbare ruimte, maar ook groene daken zouden hieraan bij kunnen dragen. Dat er op het terrein al veel flora en fauna aanwezig is, wordt als pluspunt gezien en biedt veel kansen voor de toekomstige invulling van het plan.

Groen
Het bestaande groen, met name aan de rand van het terrein, zou wat veel mensen betreft behouden moeten blijven (38x). Vooral de grotere en oudere bomen rondom worden gewaardeerd. De vogels en andere dieren die ze huisvesten en biodiversiteit, worden daarbij regelmatig genoemd als reden om de bomen te behouden. De sparren worden minder op waarde geschat en op een tiental formulieren wordt aangegeven dat die wel weg kunnen. Daarbij werd ook de suggestie gedaan dat mensen de mogelijkheid zouden kunnen krijgen om struiken en planten uit te graven om zo hergebruikt te worden en biedt iemand aan de overtollige bomen om te zagen en af te voeren. Overigens zijn er ook meerdere mensen die oproepen de gehele groenstrook in stand te houden. Deze groenstrook zou een dubbelfunctie kunnen vervullen als wandelpad, park of speelterrein voor kinderen. Daarnaast wordt ook geopperd dat deze strook vooral als buffer tussen de nieuwe woningen en de al bestaande woningen zou moeten fungeren en er geen activiteit in de groenstrook mogelijk zou moeten zijn. De ideeën voor groen in het woningbouwplan beperken zich niet tot de groenstrook. Ook in de rest van het nieuwbouwplan zou veel aandacht voor groen moeten zijn. 

Openbare ruimte - ontmoeten
Er wordt meerdere malen de suggestie gedaan het bestaande pad achter de woningen aan de Oosterhoek door te trekken rondom het gehele nieuwe woningbouwplan. Deze zou dan kunnen fungeren als een wandelpad en een ommetje om het nieuwe plan kunnen dienen. Wel zijn voldoende zitjes en rustpunten daarbij van belang. Ook wordt de mogelijkheid voor bewoners van de woningen die met de achtertuin aan het nieuwe plan grenzen om enkele meters grond bij te kopen genoemd. Ook een jeu de boule baan, en plantenbakken als verkeersblokkade worden genoemd. 

Openbare ruimte – spelen
In de openbare ruimte zou voldoende gelegenheid moeten zijn voor kinderen om te spelen, hoewel er ook stemmen opgaan om dit buiten het nieuwe plan aan te leggen. Het opwaarderen van de huidige natuurspeeltuin naast het bowlingcentrum wordt als mogelijkheid genoemd. Opties om spelen binnen het woningbouwplan te realiseren zijn er in de vorm van een centraal speelterrein, of in verschillende speelgelegenheden door de wijk verspreid. 

Openbare ruimte - honden
Er zijn 9 reacties met betrekking tot honden geplaatst. Zo waren er suggesties voor een hondenlosloopterrein en een prullenbak met hondenpoepzakjes. Daarnaast werd opgemerkt dat er vooral aandacht voor het probleem van hondenpoep in de openbare ruimte moet zijn. 

Openbare ruimte - overig
Overige opmerkingen over de openbare ruimte gingen vooral over de afvalinzameling. Zowel het ondergronds inzamelen van huisvuil, als afvalbakken in de openbare ruimte kwamen in de reacties voor. Ook wordt een gezamenlijke (moes)tuin als optie gezien. 

Water
Onder de reacties wordt een goede wateropvang en waterafvoer veelvuldig genoemd, namelijk 23 keer. Voor wat betreft de waterberging worden er veel suggesties gedaan om wadi’s aan te leggen, al dan niet in combinatie met speelmogelijkheden voor kinderen, of zelfs een ijsbaan in de winter. Ook de sloot achter de woningen aan de Oosterhoek zou in stand gehouden moeten worden om de afwatering uit het gebied te verbeteren. Daarnaast wordt geopperd de hemelwaterafvoer van de huizen te scheiden van het afvalwater. Het hemelwater zou kunnen worden gebruikt voor de spoeling van het toilet en tijdelijk in de kelders van de woningen worden opgeslagen. Een andere suggestie is het zuiveren van het (grijze) afvalwater in een helofytenfilter. Eén reactie noemt een vijver geen gewenste oplossing.

Mobiliteit en ontsluiting

Hoe is het terrein het beste te ontsluiten voor de auto? Welke fiets-/voetgangersverbindingen zijn er te realiseren? En wat is een goede oplossing voor het parkeren?

Mobiliteit en ontsluiting is onder de mensen die een reactieformulier hebben ingevuld een belangrijk onderwerp. De ontsluiting van het nieuwbouwplan voor auto's werd daarbij vaak genoemd als belangrijk aandachtspunt. Daarnaast zijn er veel suggesties gedaan over het parkeren en hoe om te gaan met de verschillende verkeersdeelnemers in de wijk. Met name de toename van het verkeer door de toevoeging van de extra woningen is iets waar zorgen over zijn.

Ontsluiting/Verkeer
Ruim 40 reacties hadden betrekking op de verkeersontsluiting. De op de kaart aangegeven mogelijk toegangsweg van en naar het nieuwbouwplan roept vooral veel reacties op. Zo wordt aangegeven dat 1 ontsluitingsweg te weinig is. Bewoners van de woningen nabij deze weg vrezen een grote toename van autoverkeer. De verkeersveiligheid heeft daaronder te leiden en vooral voor spelende kinderen levert dit extra gevaar op. Bovendien komt het extra verkeer afkomstig van de nieuwe woningen boven op het verkeer wat nu al allemaal via de Pasmanweg (langs de school) de wijk in- en uitgaat. Dat wordt te kwetsbaar gevonden. Als oplossing hiervoor wordt het realiseren van een extra ontsluitingsweg aan de zijde van de Bergweg (eventueel door aankoop van bestaande woningen) genoemd en ook het creëren van eenrichtingsverkeer behoort volgens sommige reacties tot te verkennen opties.  

Ontsluiting fietsers en voetgangers
Voor fietsers en voetgangers worden meerdere mogelijkheden gezien om de wijk in en uit te gaan (33x). Het eerdergenoemde wandelpad achter de woningen aan de Oosterhoek (met oneven nummers) zou daarbij verlengd kunnen worden en als fietspad worden aangemerkt. Van daaruit zouden aftakkingen de wijk uit gecreëerd kunnen worden, bijvoorbeeld in aansluiting op het pad naast de voormalig supermarkt, nabij Oosterhoek, het voetpad naar de Bergweg bij de spoorovergang en eventueel een nieuw aan te leggen fiets- en wandelontsluiting naar de Bergweg. Er zijn ook bewoners die vrezen dat door de nieuwe woningen juist meer fietsoverlast zal ontstaan en bepleiten daarom het afsluiten van het huidige pad voor fietsers, met name de doorsteek naar de Oosterhoek. 

Parkeren algemeen
De meeste van de 31 algemene reacties over het parkeren hebben betrekking op de hoeveelheid parkeerplaatsen. Er wordt gesteld dat er nu al een tekort aan parkeerruimte is in het bestaande Pasmankwartier. Het zou daarom niet zo moeten zijn dat door te weinig parkeerplaatsen aan te leggen in de nieuwbouw, dit zou leiden tot nog grotere parkeerdruk in de bestaande wijk. Zo wordt 2 parkeerplaatsen per woning als noodzakelijk genoemd, evenals de mogelijkheid om dicht bij de eigen woning te parkeren en voldoende laadpalen. 

Parkeren bij woning/oprit
20 reacties noemden parkeren bij de eigen woning, of op een eigen oprit de voornaamste oplossing voor het parkeerprobleem. 

Parkeren centraal
9 reacties gingen over parkeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de vorm van een centrale parkeerplaats, of op verschillende parkeerhavens. Eén reactie opperde de wijk autoloos te maken, met een gezamenlijk parkeerplaats vooraan in de wijk.

Wonen, woonsfeer en doelgroepen

Voor welke doelgroepen kan het beste gebouwd worden? Welke woonsfeer, architectuurstijl spreekt aan? Wat is een goede bouwhoogte, zijn appartementen denkbaar op het terrein? Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn belangrijk?

Over de woonsfeer, architectuur en doelgroepen zijn uiteenlopende reacties binnengekomen.  

Architectuur en woonsfeer
Er waren meerdere reacties (13x) die aangaven dat het woningbouwplan ruim van opzet moet zijn; zeker niet te veel woningen en wel voldoende ruimte per kavel. Daarentegen zijn er ook reacties die weinig zien in grote woningen en vooral oproepen tot compacte bouw. Qua bouwstijl zou dit aan moeten sluiten op de bebouwing in de omgeving. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die niets zien in de witte stenen die veel gebruikt zijn in het Pasmankwartier en roepen op deze vooral niet te gebruiken. Een evenwichtige verdeling in woningsoorten werd ook genoemd; woningen voor starters, 2 onder 1 kap, woningen voor senioren. De hoogte van de woningen werd ook als aandachtspunt genoemd. Enkele reacties noemden appartementen als passende oplossing, maar dan niet meer dan 2 of 3 bouwlagen. Overige reacties met betrekking tot de bouwhoogte noemden de hoogte van omliggende woningen als maximum. Geschikte architectuur die verder genoemd werd; landelijk, modern, strak, Jan des Bouvrie, Jaren ’30 en notariswoningen. 

Doelgroepen – voorrang
Dat er voorrang moet komen voor inwoners uit Tuk (of Steenwijkerland) is voor 23 inzenders van een reactieformulier van belang. Als reden hiervoor werd genoemd binding met het dorp, behouden van bewoners van Tuk en doorstroom van bewoners van de overige woningen in Tuk. Met name starters werden vaker genoemd als doelgroep die voor voorrang in aanmerking komt, hoewel ook andere mensen die de doorstroom in Tuk bevorderen zouden voorrang moeten krijgen. 

Doelgroepen – mix/gemend
Deze reacties riepen specifiek op tot een afwisselende samenstelling van toekomstige bewoners van Bergwold. Maar liefst 67 reacties spraken over een goede mix van doelgroepen. Vooral de mix van starters, gezinnen en senioren wordt als ideaal gezien. De woningtypes en verdeling koop/huur zou hierop moeten aansluiten. Voor veel mensen betekent dit een mix van koop- en huurwoningen. Een enkeling ziet liever geen (sociale) huurwoningen of woningen uit het lagere segment in de wijk. Ook woningen voor mensen die zorg nodig hebben (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking) worden genoemd, net als een knarrenhof en aanleunwoningen. 

Doelgroepen – appartementen
33 van de 56 van de mensen die een opmerking plaatsten over appartementen, riepen op geen appartementen/hoogbouw te realiseren. 11 mensen gaven aan dat appartementen niet hoger dan 3 bouwlagen mogen worden. De overige mensen die een reactie over dit onderwerp achterlieten zagen geen bezwaar of zijn juist voorstander van een appartementengebouw. 

Doelgroepen – starters/betaalbaar
54 reacties zien Bergwold als een uitgelezen kans voor starters op de woningenmarkt. Wat starters zijn, loopt volgens de reacties uiteen. Voor de één zijn dit jongeren, anderen hebben het over jonge gezinnen. Een enkeling hield het bij (huur)woningen voor lagere inkomens. Een deel van de reacties heeft het specifiek over sociale huurwoningen, andere spreken over betaalbare koopwoningen. Als geschikte woning voor deze doelgroep worden tiny houses, appartementen, rijtjeswoningen en kleinere 2 onder 1 kap woningen genoemd. 

Doelgroepen – senioren
Los van de mensen die senioren graag in een mix van bewoners van het plan zien, zijn er 42 reacties binnengekomen die senioren daarnaast apart benoemen als wenselijke doelgroep. Als oplossing voor deze bewoners worden veelal kleine woningen genoemd, bijvoorbeeld in een (knarren) hofje. Als belangrijkste reden hiervoor wordt het vrijkomen van de huidige woningen van de senioren voor jongeren en gezinnen. Ook het samen, onder elkaar wonen, wordt als een pluspunt gezien. Alles gelijkvloers/levensloopbestendig is voor deze doelgroep wel een must. 

Duurzaamheidsmaatregelen
Duurzaamheid is voor 40 mensen reden geweest om hier een reactie over op het formulier achter te laten. Wat onder duurzaam verstaan wordt, is uiteenlopend. Zo zijn genoemd: groene daken, energieneutraal, aardgasvrij, zonnepanelen op de daken, nul op de meter, geluidsarme warmtepompen en airco’s, waterbesparende maatregelen, opvang en hergebruik regenwater, hergebruik afvalwater, autoloze wijk, voldoende laadpalen, aanleg van een extra trafo voor de energievoorziening en duurzaam bouwen. Ook groen in de openbare ruimte en voldoende groene tuinen werden genoemd.