Opties op tafel voor Gieterse Polder en centrumgebied

Tussen Giethoorn-Noord en -Zuid ligt een kansrijk gebied voor nieuwe ontwikkelingen. De Gieterse Polder biedt met 120 hectare volop ruimte voor de toekomst, en aan goede ideeën voor invulling is geen gebrek. Daarnaast is in de toekomstvisie een kwaliteitsimpuls voor het centrum gevraagd. Maar welke zijn ook praktisch uitvoerbaar? Voordat een helder plan van aanpak op tafel ligt, buigen experts zich samen met bewoners, ondernemers en gemeente over de wensen. Wat kan wel en wat kan niet? Wethouder Bram Harmsma heeft er alle vertrouwen in dat er een goed plan op tafel komt waar alle partijen zich in kunnen herkennen.

Historische waarde

De Gieterse Polder is één van de oudste polders die deze omgeving kent, strategisch gelegen tussen de Hylkemaweg, de Deukten, de Beulakerweg en de Kerkweg, in aansluiting op de nieuwbouw in Noord. Het is een karakteristieke streek met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Vooral omdat de geschiedenis er nog zo duidelijk valt “af te lezen” aan de opvallende verschillen in verkaveling, bebouwing en erfinrichting.

Toekomstvisie leidend

Kortom, een gebied om voorzichtig mee om te springen. Voorop staat dat de landschappelijke eenheid die er is behouden blijft. Er is dus maatwerk nodig voor een passende invulling van de Gieterse Polder. Een potentieel “beleefbaar” gebied dat zou kunnen bijdragen aan de breed gedeelde wens om meer toe te groeien naar één dorp. Veel inwoners beschouwen dit gebied als een natuurlijke verbinding tussen de dorpsdelen Noord en Zuid, dat de ontmoeting en onderlinge saamhorigheid kan versterken.
Zo staat het ook in de Toekomstvisie Giethoorn, het dorpsplan dat leidend is voor wat er straks gebeurt. ‘De ruimte ís er, wat willen en kunnen we ermee?’ vraagt gebiedscoördinator Kor van der Velde zich hardop af. ‘Om straks de juiste keuzes te maken moet je eerst weten: waar liggen de kansen, wat zijn bedreigingen voor het gebied? Ideeën zat, maar ze moeten ook mogelijk zijn. Welk scenario is uiteindelijk ideaal en heeft draagvlak in het dorp?’ 

Expertrondes

Deze vragen staan centraal tijdens de “expertrondes” die in januari begonnen en in maart worden afgerond. Deskundigen op gebied van bodem, water, natuur & landbouw en recreatie & toerisme en leefbaarheid, voorzieningen & woningbouw laat tijdens de praatsessies z’n licht schijnen over de (on)mogelijkheden in de Gieterse Polder. ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt denken en praten daarover mee, zodat er straks een evenwichtig toekomstbeeld ligt waar alle partijen tevreden over kunnen zijn. ‘Het is natuurlijk een prachtgebied om van te dromen’, zegt Kor van der Velde, ‘en dat moeten we ook zeker blijven doen met z’n allen. Maar dan wél goed onderbouwd, en met oog voor ieders belangen.’

Tal van ideeën

Al jarenlang leven er uiteenlopende ideeën over ‘de Gieterse Polder van de toekomst’. Variërend van een nieuwe ontsluitingsweg die het drukke centrum moet ontlasten, een veilige fietsroute voor kinderen van de fusieschool, tot extra parkeerplaatsen en zelfs plannen om het water terug te brengen in de polder. Er zou dan ruimte ontstaan voor de aanleg van strandjes en beperkte dagrecreatie voor eigen inwoners. Andere ideeën richten zich meer op woningbouw en kleinschalige nijverheid, sportvoorzieningen, ruimte voor de gondelvaart of de komst van zelfoogst- en volkstuinen van de Gietersen. 

Vertrouwen in

‘De gemeente Steenwijkerland bezit niet de gehele Gieterse Polder’, vertelt wethouder Bram Harmsma. ‘Er zijn ook gronden in eigendom van Natuurmonumenten en agrariërs, daar moeten we in onze schetsen rekening mee houden.’ Het streven is dat vóór de zomer een toekomstbeeld is ontwikkeld. ‘Ik heb daar alle vertrouwen in’, zegt Harmsma. ‘Er spelen weliswaar veel belangen een rol die je op elkaar wilt afstemmen. Maar de Toekomstvisie Giethoorn is steeds bepalend. Die is met heel veel energie en inzet vanuit het dorp zelf samengesteld en dat werpt nu z’n vruchten af.’