Gieterse polder en centrumgebied

Nieuws

In de Toekomstvisie Giethoorn staat het al: we gaan aan de slag met de ontwikkeling van de Gieterse polder (zie luchtfoto voor locatie) en het centrumgebied (het gebied rondom de Plus en het Kulturhus, inclusief parkeerterrein). Inmiddels is de aanpak en betrokkenheid van inwoners en ondernemers duidelijk. Voor het onderzoek naar de ontwikkeling is bureau ‘van Paridon de Groot landschapsarchitecten’ ingeschakeld. 

Waarom

Voor de Gieterse polder en het centrumgebied willen we een toekomstbeeld neerzetten. Met dit toekomstbeeld willen we tot een samenhangende inrichting van de Gietserse polder en het centrumgebied komen, op basis van bestaande expertise (vakkennis) en inbreng van alle betrokkenen.

De ontwikkeling delen we op in drie invalshoeken:

  1. bodem, water, natuur en landbouw;
  2. recreatief / toeristisch systeem;
  3. leefbaarheid, voorzieningen en woningbouw.

Wanneer

De planning voor de uitwerking van de Toekomstvisie voor de Gieterse Polder en het Eendrachtsplein loopt vertraging op. Het is lastig om alle inhoudelijk betrokkenen nog voor het einde van 2021 met elkaar aan tafel te hebben. Bovendien is het van belang dat we de expertrondes in een bepaalde volgorde houden. Dat maakt het plannen ingewikkeld. Nu is de eerste expertbijeenkomst in januari 2022 in plaats van december 2021. De twee andere bijeenkomsten worden daar direct na gepland. Daarna volgt een bijeenkomst met de mensen die hebben aangegeven mee te willen denken en praten. Zij worden persoonlijk uitgenodigd voor een bijeenkomst begin maart. Na deze rondes volgen twee brede inspraakbijeenkomsten voor inwoners.

Januari / februari 2022 – expertronde 
We starten met een ‘expertronde’. Hiervoor organiseren we per invalshoek (drie in totaal) een kleinere werkbijeenkomst met experts en een afvaardiging van Gieters Belang (GB) en Giethoorn Onderneemt (GO). De uitkomst is per thema een overzicht van de kaders, uitgangspunten en ambities, samen met een aantal kansrijke maatregelen. 

Eind februari 2022 - bijeenkomst met iedereen die zich heeft aangemeld om mee te denken

Maart 2022 - brede bijeenkomst
In de tweede ronde combineren we de uitkomsten van de 'expertronde' tot een aantal samenhangende ideeën voor de Gieterse polder en het centrumgebied. Deze bespreken we in een bredere bijeenkomst met betrokken partijen, bewoners en ondernemers. Betrokkenen kunnen de ideeën aanvullen en hun voorkeur uitspreken.

Maart 2022 - toekomstbeeld bepalen in brede bijeenkomst
Op basis van de uitkomsten van de brede bijeenkomst maakt het projectteam een keuze voor een voorkeursmodel (of een combinatie van modellen). Dit model werken we in de derde ronde uit tot het toekomstbeeld. Het toekomstbeeld presenteren we weer in een nieuwe brede bijeenkomst met de omgeving met als doel om nog een nadere verrijking van het plan te kunnen maken. In deze 'verrijkingsbijeenkomst' zijn betrokkenen opnieuw in de gelegenheid om te reageren en eventueel nog punten aan te reiken die leiden tot de gewenste verrijking van het toekomstbeeld.

April 2022 - eindproduct
In de laatste ronde verwerken we de uitkomsten in een rapportage. De rapportage laat het toekomstbeeld zien, samen met een onderbouwing van de gemaakte keuzes. Deze rapportage wordt eerst ter inzage gelegd en daarna ter besluitvorming aangeboden aan het college.

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust contact op met projectleider Jan Vos. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via jan.vos@steenwijkerland.nl In de nieuwsbrief Giethoorn houden we u ook op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Documenten