Gieterse polder en centrumgebied

Nieuws

In de Toekomstvisie Giethoorn staat het al: we gaan aan de slag met de ontwikkeling van de Gieterse polder (zie luchtfoto voor locatie) en het centrumgebied (het gebied rondom de Plus en het Kulturhus, inclusief parkeerterrein). Inmiddels is de aanpak en betrokkenheid van inwoners en ondernemers duidelijk. Voor het onderzoek naar de ontwikkeling is bureau ‘van Paridon de Groot landschapsarchitecten’ ingeschakeld. 

Waarom

Voor de Gieterse polder en het centrumgebied willen we een toekomstbeeld neerzetten. Met dit toekomstbeeld willen we tot een samenhangende inrichting van de Gietserse polder en het centrumgebied komen, op basis van bestaande expertise (vakkennis) en inbreng van alle betrokkenen.

De ontwikkeling delen we op in drie invalshoeken:

  1. bodem, water, natuur en landbouw;
  2. recreatief / toeristisch systeem;
  3. leefbaarheid, voorzieningen en woningbouw.

Wanneer

Eind september 2021 – expertronde 
We starten met een ‘expertronde’. Hiervoor organiseren we per invalshoek (drie in totaal) een kleinere werkbijeenkomst met experts en een afvaardiging van Gieters Belang (GB) en Giethoorn Onderneemt (GO). De uitkomst is per thema een overzicht van de kaders, uitgangspunten en ambities, samen met een aantal kansrijke maatregelen. 

Eind oktober 2021 - brede bijeenkomst
In de tweede ronde combineren we de uitkomsten van de 'expertronde' tot een aantal samenhangende ideeën voor de Gieterse polder en het centrumgebied. Deze bespreken we in een bredere bijeenkomst met betrokken partijen, bewoners en ondernemers. Betrokkenen kunnen de ideeën aanvullen en hun voorkeur uitspreken. 

Eind november 2021 - toekomstbeeld bepalen in brede bijeenkomst
Op basis van de uitkomsten van de bredere bijeenkomst maakt het projectteam een keuze voor een voorkeursmodel (of een combinatie van modellen). Dit model werken we in de derde ronde uit tot het toekomstbeeld. Het toekomstbeeld presenteren we weer in een nieuwe brede bijeenkomst met de omgeving met als doel om nog een nadere verrijking van het plan te kunnen maken. In deze 'verrijkingsbijeenkomst' zijn betrokkenen opnieuw in de gelegenheid om te reageren en eventueel nog punten aan te reiken die leiden tot de gewenste verrijking van het toekomstbeeld.

Eind december 2021 - eindproduct
In de laatste ronde verwerken we de uitkomsten in een rapportage. De rapportage laat het toekomstbeeld zien, samen met een onderbouwing van de gemaakte keuzes. Deze rapportage wordt ter besluitvorming aangeboden aan het college.

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust contact op met projectleider Jan Vos. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via jan.vos@steenwijkerland.nl In de nieuwsbrief Giethoorn houden we u ook op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Documenten