Gieterse Polder en Centrumgebied

Gieterse Polder projectafbeelding

Woningbouw. Noord verbinden met Zuid. Parkeren. Omgeving Kulturhus. Water. Locatie Erf Rodermond. Een greep uit de onderwerpen die in het Toekomstbeeld ‘Groenblauw hart voor Giethoorn’ staan. Het college van B&W is erg tevreden over het Toekomstbeeld dat met inbreng van inwoners, ondernemers en belanghebbenden gemaakt is.

Wethouder Bram Harmsma: ‘Het Toekomstbeeld voor de Gieterse Polder en de omgeving van het Kulturhus staat. Het verbindt onze gemeentelijke opgaven en het overgrote deel van de ideeën en wensen die bewoners en ondernemers hebben aangedragen. Het is echt een voorbeeld van de gebiedsgerichte aanpak, zoals we ook in ons coalitieakkoord hebben vastgelegd. Ik vind het geweldig dat we dit Toekomstbeeld dat grotendeels voortkomt uit de gemeenschap van Giethoorn, nu ter besluitvorming kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. Na alle gesprekken, bijeenkomsten, schetsen en ideeën, hebben we het beste plan voor Giethoorn klaarliggen.’

‘Het Toekomstbeeld is met inbreng van Giethoorn gemaakt. Het is een van de uitwerkingen van de Toekomstvisie die in 2020 is vastgesteld. Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Acht van de tien onderwerpen die in het nieuwe Toekomstbeeld beschreven staan, zijn zonder verschil van mening met de inwoners en belangbehartigers ingevuld. Waar het kon, hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met iedereens wensen. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat in een dorp met een Beschermd Dorpsgezicht niet alles zomaar kan. Daarom hebben ook andere experts meegedacht. Denk bijvoorbeeld aan Natuurmonumenten, Waterschap, Provincie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en landschapsarchitecten Van Paridon x de Groot. Met als resultaat een compleet en zorgvuldig gemaakt plan.’ vertelt de wethouder verder.

Waarom

De Gieterse Polder en Centrumgebied is een groot gebied met volop ruimte voor de toekomst. De koers en opgaven voor deze gebieden zijn beschreven in de Toekomstvisie. Aan goede ideeën voor invulling en oplossingen geen gebrek. Maar welke zijn ook praktisch uitvoerbaar? De Gieterse Polder is een van de oudste polders die deze omgeving kent. Strategisch gelegen tussen de Hylkemaweg, de Deukten, de Beulakerweg en de Kerkweg, in aansluiting op de nieuwbouw in Noord. Het is een karakteristieke streek met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Er is dus maatwerk nodig voor een passende invulling van de Gieterse Polder. Een potentieel ‘beleefbaar’ gebied dat zou kunnen bijdragen aan de breed gedeelde wens om meer toe te groeien naar één dorp. Veel inwoners beschouwen dit gebied als een natuurlijke verbinding tussen de dorpsdelen Noord en Zuid, dat de ontmoeting en onderlinge saamhorigheid kan versterken.

Vervolg

Starten met ontsluitingsweg en parkeren

De gemeenteraad is in juni 2023 akkoord gegaan met het Toekomstbeeld; we kunnen nu de deelprojecten verder gaan uitwerken. Ten aanzien van de ontsluitingsweg heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om nog eens kritisch te kijken naar de 2 varianten: Koepad en de variant over de oude dijk. Hiervoor wordt een onafhankelijk onderzoek georganiseerd. De aanpassing van de entree en het parkeren in het centrum heeft eveneens prioriteit. De aanpak hiervan doen we uiteraard weer in samenspraak met de inwoners en belanghebbenden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust contact op met gebiedscoördinator Kor van der Velde. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl Via de nieuwsbrief Giethoorn houden we u ook op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Documenten

Archief