Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Ds. T.O. Hylkemaweg 42 Giethoorn’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 5 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Ds. T.O. Hylkemaweg 42 Giethoorn’ vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de recreatiebestemming naar een woonbestemming. Binnen de woonbestemming zal het botenhuis dienst blijven doen voor de stalling van verhuurboten.
Tijdens de ontwerpfase heeft de Omgevingsdienst geadviseerd dat er een nader akoestisch onderzoek moest worden opgesteld om te beoordelen of de parkerende auto's niet te veel hinder geven op de gevel van de woning. Dit onderzoek is toegevoegd als bijlage bij de toelichting. Uit de rapportage blijkt dat voor de bewoners van de woning kan worden voldaan aan een goed woon- en leefklimaat.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt