Bouwen en vergunningen

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u daarvoor meestal een vergunning nodig. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

 • Omgevingswet, één wet voor onze leefomgeving

  Vanaf 1 januari 2024 hebben we te maken met de Omgevingswet. Er is dan 1 wet voor onze leefomgeving. Of het nu om bouwen, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, water of natuur gaat. De bijna 30 wetten die er nu zijn, zijn dan verleden tijd. Wel zo overzichtelijk. Voor u en voor ons. Nóg een voordeel: doordat er straks één wet is kunnen we alle plannen in onze gemeente beter op elkaar afstemmen.

 • Omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u een vergunning of meerdere vergunningen in 1 keer aanvragen en hoeft u maar 1 formulier in te dienen.

 • Bouwen en verbouwen

  Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u daarvoor meestal een vergunning nodig.

 • Melden bouwwerkzaamheden

  Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen heeft ontvangen, kan het zijn dat u bepaalde momenten tijdens de bouw moet melden. Dit staat bij de voorwaarden van uw vergunning.

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Een gebied kan bijvoorbeeld bestemd zijn om te wonen, te werken of te sporten. In een bestemmingsplan staat ook aangegeven waar, hoe veel en hoe groot er gebouwd mag worden en waar wegen en groengebieden mogen worden aangelegd.

 • Melding inrit/oprit

  Wilt u een inrit/oprit maken naar de weg of een verandering brengen in een bestaande inrit/oprit naar de weg? Meld dit dan aan de gemeente.

 • Reclame-uitingen plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Asbestdaken

  Asbestdaken. Het zijn vaak grijze golfplaten, soms met wat aanslag of mos er op. Ze zijn onder andere te vinden op schuurtjes in de stad, op daken op bedrijventerreinen of op gebouwen en stallen in het buitengebied.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen? Dan moet u een sloopmelding asbest indienen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

 • Bomen kappen

  Wilt u een boom op uw eigen grond kappen? Dan heeft u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Redenen om een boom te kappen zijn bijvoorbeeld ziekte, beschadiging, bouw, sloop of ernstige overlast.

 • Voorwerpen plaatsen op openbare grond

  Wilt u tijdelijk op de openbare weg een puincontainer of bouwsteiger plaatsen voor (ver)bouw of onderhoudswerkzaamheden? Of wilt u uitstallingen op de stoep voor uw winkel of driehoeksreclameborden plaatsen? Dan heeft u geen vergunning nodig, mits u voldoet aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

 • Brandveiligheid gebouw

  Beheert u een bedrijf of instelling, of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken. Afhankelijk van de aard van het gebruik moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms kunt u volstaan met slechts een melding.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Rioolaansluitvergunning

  Als u uw woning/pand wilt aansluiten op het gemeenteriool, dan moet u hiervoor bij de gemeente een rioolaansluitvergunning aanvragen.

 • Werkzaamheden buiten bebouwde kom of in beschermd stads- of dorpsgezicht

  Woont u buiten de bebouwde kom of in een beschermd stads- of dorpsgezicht en wilt u een weg of een pad aanleggen? Of een sloot graven of een wal ophogen? Soms staat er in het bestemmingsplan dat het verboden is om zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren die blijvende invloed hebben op de bestemming van dat gebied. Daarom heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig.

 • Huisnummer aanvragen

  U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen. Dit kunt u doen als u een nieuwe woning bouwt of als u uw eigen woning gaat splitsen.

 • Bouwdossier opvragen

  U kunt onze bouwdossiers digitaal opzoeken en ter inzage opvragen. U kunt de dossiers dan bekijken in de studiezaal van het gemeentearchief.

 • Nieuw welstandsbeleid - nog niet vastgesteld

  In de welstandsnota zijn regels opgenomen waaraan de bouwplannen moeten voldoen.

 • Huidig welstandsbeleid

 • Ingediende bouwplannen inzien

  Wilt u bouwplannen inzien die anderen bij de gemeente hebben ingediend? Bijvoorbeeld omdat u uw visie wilt inbrengen op het bouwplan? Dan kunt u de plannen bij de gemeente inzien.