Evenement organiseren

Wilt u een straatfeest of een buurtbarbecue organiseren? Of een muziek-, sport- of ander publieksevenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Voor een klein evenement is een melding voldoende. Voor een groot evenement moet u een vergunning aanvragen.

 

Evenementenkalender

We vragen u om uw evenement alvast aan te melden voor de evenementenkalender van 2024. Deze kalender geeft een overzicht van alle evenementen die bij de gemeente Steenwijkerland bekend zijn. Ook wordt de kalender gebruikt om een capaciteitsplanning te maken voor de hulpdiensten. 

Let op: het gaat hierbij alleen om een vooraankondiging. Dit betekent dat u nog wel een vergunning moet aanvragen voor het evenement of een melding moet doen.

Aanmelden evenement

U kunt uw evenement online aanmelden.

Evenement aanmelden

We plaatsen uw evenement dan op de evenementenkalender 2024

Melden of vergunning?

U moet een vergunning hebben als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • Er zijn meer dan 1000 personen aanwezig.
 • Het evenement begint voor 7.00 uur en/of eindigt na 24.00 uur.
 • Er is muziek (geen achtergrondmuziek).
 • De objecten zoals een podium, kraam of snackwagen zijn groter dan 10 m2. Of er is een tent die groter is dan 50 m2.
 • De wegen worden afgesloten voor het verkeer of hulpdiensten.

Regels

Altijd melden

Als u geen vergunning nodig heeft dan moet u in ieder geval het evenement melden. Dit doet u minimaal 21 dagen voordat het evenement plaatsvindt.

Evenement melden

Als u een klein evenement organiseert, moet u de direct omwonenden hierover informeren.

U krijgt geen toestemming voor een evenement als het evenement een gevaar oplevert voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Vergunning aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen voor uw evenement? Vraag dan de vergunning minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt aan. Voor grote evenementen zoals gondelvaarten, bloemencorso’s en grootschalige muziekfestivals is het verstandig om minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement de vergunning aan te vragen.
U kunt uw vergunning online aanvragen.

Evenementenvergunning aanvragen

U moet verschillende bijlagen indienen bij uw aanvraag. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op.

Let op: dien de aanvraag op tijd en volledig in. Wij kunnen de aanvraag anders niet in behandeling nemen.

Kosten

De kosten voor het behandelen van de aanvraag van een evenementenvergunning zijn € 47,90.

Meer nodig voor uw evenement

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

Er zijn voorwaarden verbonden aan de uitleen van gemeentelijke evenementenmaterialen. Deze kunt u vinden in de voorwaarden voor de uitleen van gemeentelijke evenementenmaterialen (PDF, 136 KB)

Afvalinzameling

De gemeente zet in op duurzame en circulaire evenementen. We vinden het belangrijk dat er tijdens het evenement zo weinig mogelijk afval vrijkomt. We vragen u als organisatie om ook hierover na te denken. Vanaf 1 juli 2023 geldt er een verbod op wegwerp plastic, hergebruik wordt daarmee de nieuwe norm. Vanaf 1 januari 2024 moeten evenementenorganisatoren bekers en voedselverpakkingen hergebruiken, of hoogwaardig recyclen. Tips en voorbeelden voor minder afval tijdens een evenement kunt u bijvoorbeeld vinden op de website van Green Events.

Kosten

Mocht er nog afval vrijkomen tijdens het evenement, dan moeten er voldoende afvalbakken aanwezig zijn. Het is fijn als de omgeving schoon blijft. Na afloop van het evenement kunt u het afval op laten halen door ROVA. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoon en netjes achterlaten van het terrein.

De kosten voor het ophalen van het afval via ROVA worden vooralsnog betaald door de gemeente. Wel worden hiervoor nieuwe regels gemaakt. Ter kennisname de kosten van het afvoeren van afval in 2023:

 • Een minicontainer van 240 liter kost € 38,-
 • Een grote container van 1100 liter kost € 90,-

Met de besturen van de corso’s en gondelvaarten in onze gemeente zijn separate afspraken gemaakt over de inzet en het gebruik van 40m3 containers. Voor het ophalen van het afval kunt u ook een andere partij inschakelen. Bij het inschakelen van een andere partij zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Hoe schakel ik ROVA in?

 • Containeraanvragen moeten minimaal 2 weken voor aflevering per e-mail worden ingediend bij planningregioijsselvecht@rova.nl met een CC naar pvhien@rova.nl.
 • Geef per aanvraag maximaal 1 evenement door.
 • Stuur de volgende gegevens mee in de aanvraag:
  • Naam evenement;
  • Locatiegegevens evenement;
  • Datum evenement;
  • Welke containers en het aantal (240 liter minicontainer of 1100 liter rolcontainer);
  • Naam en telefoonnummer contactpersoon evenement.

Belangrijk: Aanvragen die te laat zijn binnengekomen bij ROVA worden niet behandeld. De organisatie moet dan zelf de afvalinzameling regelen waarbij de kosten voor eigen rekening zijn.

Richtlijnen afvoeren van afval

 • Gevulde (mini)containers met deksel moeten gesloten zijn.
 • Open containers mogen tot maximaal 10 cm onder de bovenrand gevuld zijn. 
 • Containers die niet dicht kunnen worden niet afgevoerd.
 • Alle het afval moet afkomstig zijn van het evenement. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden de kosten voor het afvoeren van de totale vracht bij de organisatie in rekening gebracht.
 • Containers worden alleen geleverd op woensdagen.
 • De containers worden op de maandag na het evenement geleegd. Containers moeten tijdig geclusterd klaargezet worden op een voor een vrachtauto bereikbare plaats. Mocht dit niet gebeuren, dan worden de kosten voor het legen in rekening gebracht bij de organisatie.
 • De containers worden de woensdag na het evenement leeg meegenomen. Zorg er daarom voor dat de containers op een plek staan zodat onbevoegden er geen ander afval in kunnen storten. Als dit gebeurt, worden de kosten voor de afvoer van de containers in rekening gebracht bij de organisatie.

Wilt u meer weten of heef u vragen over het ophalen van afval door ROVA? Neem dan contact op
met Bé Scherer van ROVA via het telefoonnummer 038 - 427 37 77.

Goed om te weten

Veiligheid

U bent als organisator van het evenement verantwoordelijk voor het veilig laten verlopen van het evenement.
Meer informatie:

Provinciale wegen

Wilt u een evenement organiseren op de provinciale wegen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie Overijssel.

Wet natuurbescherming - uitstoot van stikstof

Als u een buitenevenement organiseert, kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten.
Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in dit kader. Zij zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. 

Heeft een ecologisch deskundige bepaald dat er beschermde planten- en/of diersoorten aanwezig zijn ter plaatse of nabij de locatie van het evenement of vindt uw evenement plaats in een natuurgebied? Mogelijk heeft u een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. 

Onder de Wet natuurbescherming geldt een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. De zorgplicht houdt in dat u de activiteiten die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen. 

Meer informatie
Meer informatie over de Wet natuurbescherming kunt u vinden op de site van provincie Overijssel.
 
Contactgegevens provincie Overijssel voor Wet natuurbescherming
Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

UITagenda Weerribben-Wieden

In Steenwijkerland is het culturele aanbod heel rijk en divers. Er zijn meerdere musea met soms wisselende tentoonstellingen, stadswandelingen door o.a. Blokzijl, Vollenhove of Steenwijk -met of zonder gids- en een agenda die vol staat met kleurrijke culturele evenementen.

Het aanbod is gebundeld te vinden op de website: www.visitweerribbenwieden.com/agenda Via deze website kunt u uw evenement extra onder de aandacht brengen.
U kunt uw evenement online aanmelden voor deze agenda.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.