Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

16 januari 2023        Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk
19.00 uur    bezwaarschrift tegen aanlijn- en muilkorfgebod voor een hond in de openbare ruimte in Steenwijk. 
20.00 uur    bezwaarschrift tegen het (deels) verlenen van een subsidie voor het verrichten van bouwkundige aanpassing bedrijfspand Woldpromonade 13-17 in Steenwijk. 
De stukken liggen t/m 16-1-2023 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.

24 januari 2023    Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan voor 24-1-2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

Vaststelling Beleidsregels Energietoeslag 2023 

Burgemeester en wethouders hebben de Beleidsregels Energietoeslag 2023 Steenwijkerland vastgesteld. Deze regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 561935, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van deze beleidsregels. 
De regeling ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Wijziging subsidieregeling Verbreed Vitaliteitsfonds

Burgemeester en wethouders hebben het subsidieplafond voor de Nadere regels Verbreed Vitaliteitsfonds Steenwijkerland 2021 verlaagd. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 56479, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl
Dit besluit ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Wijziging subsidieregeling ‘Frisse start na corona’

Burgemeester en wethouders hebben het subsidieplafond voor de Nadere regels subsidie ‘Frisse start na corona’ verhoogd. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 564809, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl
Dit besluit ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Wijziging Verordening maatschappelijk ondersteuning 

De gemeenteraad heeft op 20-12-2022 de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2020’ gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de Pgb-tarieven voor beschermd wonen. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 6374, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst. 
De wijzigingsverordening ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Subsidieplafonds 2023

In de gemeentebegroting voor 2023 zijn bedragen beschikbaar gesteld voor diverse subsidies. Deze bedragen gelden als subsidieplafond: het zijn de maximale subsidiebedragen voor 2023 voor dat beleidsterrein of die activiteit. Een subsidie wordt in ieder geval geweigerd als dit subsidieplafond wordt overschreden.

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt voor:
-    Amateurkunst, muziekverenigingen: € 107.500,--
-    Amateurkunst, overige amateurkunst: € 18.500--
-    Jeugdclubs: € 7.300,--
-    Sportsubsidies: € 72.500,--
-    Sportevenementensubsidies: € 38.250,--
-    Dorpshuizen en wijkgebouwen, voor organisatiekosten: € 19.500,-- 
-    Dorpshuizen en wijkgebouwen, voor onderhoudskosten:  € 45.000,--
-    EHBO-afdelingen: € 3.500,--
-    ‘Gezond in de Stad’: € 31.000,--
-    Maatschappelijke initiatieven: € 5.500,--
-    Inwonersinitiatieven: € 100.000,--
-    Kinderopvang sociaal medische indicatie: € 42.000,--
-    Gemeentelijke monumenten: € 42.721,--
-    Lening isoleren en opwekken duurzame energie: € 930.000,--

De subsidieplafonds zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 4185, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledig tekst van deze publicatie. Hierin staat ook hoe de subsidies worden verdeeld. De verdeelcriteria staan verder in de Nadere regels voor de betreffende subsidie; deze kunt u vinden op: www.overheid.nl.

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Mboup, O.K., 7-5-1969, per  10-11-2022 (voornemen) 
T/m 13-2-2023 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.