Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerwold - Gelderingen


Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerwold – Gelderingen ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het slopen van de bestaande sociale huurwoningen aan de Gelderingen 29 t/m 39 en het herbouwen van 8 nieuwe sociale huurwoningen op deze locatie.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Scheerwolde - Dorpsuitbreiding 

Het ontwerpwijzigingsplan Scheerwolde - Dorpsuitbreiding ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming Wonen Gestapeld naar Wonen-2 ten behoeve van het realiseren van 5 grondgebonden woningen tussen Scheerwolderweg 13 en 27 Scheerwolde. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt