Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

5 juni 2023         Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk
Agenda
19.00 uur    bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek om handhaving Looijersgracht 23 te Steenwijk                        
20.00 uur    bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het starten van een minicamping aan Oppen Swolle 15A te Vollenhove. 
De stukken liggen tot en met 5 juni 2023 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.


Vaststelling Participatieverordening

De gemeenteraad heeft op 25-4-2023 de Verordening participatie Steenwijkerland 2023 vastgesteld. In deze verordening staat welke mogelijkheden er zijn om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen over ideeën of plannen van de gemeente (= inwonerparticipatie). Er staat ook in welke mogelijkheden inwoners hebben om de gemeente bij hun ideeën of plannen te betrekken (= overheidsparticipatie). Voor iedere participatievorm is aangegeven wie er in welk geval gebruik van kan maken en welke procedure daarvoor geldt. De Participatieverordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 204692, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst. 

De verordening ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Vaststelling mandaatbesluit

Burgemeester en wethouders hebben op 25-4-2023 het Mandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) voor de gemeentelijke doelgroep vastgesteld. Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 206706, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst. Het mandaat werkt terug tot 1-3-2023.

Het mandaatbesluit ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Wijziging Bijlage 4 Erfgoednota Steenwijkerland en Welstandsnota Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland maken bekend dat zij voor het verduurzamen van monumenten en bouwwerken binnen beschermde stads- en dorpsgezichten de gemeenteraad willen voorstellen de Bijlage 4 van de Erfgoednota Steenwijkerland en de Welstandsnota Steenwijkerland te wijzigen.

Bijlage 4 van de Erfgoednota Steenwijkerland, vastgesteld op 30 oktober 2018, wordt vervangen door  de ‘Richtlijnen/aandachtspunten welstands- en monumentencommissie m.b.t. de beoordeling van verbouwplannen aan monumenten en plaatsing van PV-systemen op/bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten 2023’.

 

Voorgesteld wordt om de Welstandsnota Steenwijkerland als volgt te wijzigen.


De ‘Richtlijnen/aandachtspunten welstands- en monumentencommissie m.b.t. de beoordeling van verbouwplannen aan monumenten en plaatsing van PV-systemen op/bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten 2023’ worden aan paragraaf 6.3 van de Welstandsnota toegevoegd. 

Aan de gebieden 3.2 Beschermd stadsgezicht Vollenhove, 4.3 Blokzijl beschermd stadsgezicht, 5.2 Kraggenlandschap/Dwarsgracht en Jonen en 5.3 Kraggenlandschap/Giethoorn beschermd dorpsgezicht worden de criteria voor PV-systemen toegevoegd. 
 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.