Bestemmingsplannen

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Blokzijl, Duinigermeerweg 2, 7 en 9

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Blokzijl, Duinigermeerweg 2, 7 en 9 van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een ecologisch rundveebedrijf aan de Duinigermeerweg 2 te Blokzijl en het omzetten van een agrarische bedrijfsbestemming aan de Duinigermeerweg 7 en 9 naar een woonbestemming. Binnen deze woonbestemming wordt de bouw van drie woningen mogelijk gemaakt. Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Steenwijk Zuidoost fase 1

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Steenwijk Zuidoost fase 1' van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de bouw van maximaal 270 woningen op het terrein van de voormalige tapijtfabriek Betab/Crilux. Het moet een toekomstbestendige wijk worden. Bij de ontwikkeling ligt de nadruk o.a. op klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Enkele woningen aan den Kallenkoterallee zijn ook in het plangebied opgenomen.

Ontwerp hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerpbesluit genomen om hogere waarde vast te stellen op basis van de Wet geluidhinder, vanwege het wegverkeer in de omgeving van het plangebied. Dit ontwerpbesluit is onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan. Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Kuinre, Overhavendijk-Oostzijde

Het ontwerp bestemmingsplan Kuinre, Overhavendijk-Oostzijde, ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking het realiseren van 12 woningen aan het Kuinderdiep in Kuinre.

Ontwerp hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerpbesluit genomen om hogere waarde vast te stellen

op basis van de Wet geluidhinder, vanwege het wegverkeer in de omgeving van het plangebied. Dit ontwerpbesluit is onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad van gemeente Steenwijkerland heeft op 28 november 2023 het bestemmingsplan Kuinre, Rondebroek 1 vastgesteld. Het plan voorziet in het uitbreiden van de bestaande pluimveestallen en de realisatie van de wintergartens. Deze worden naast de bestaande stallen gerealiseerd. Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt