Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Beulakerweg 5 Giethoorn

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Beulakerweg 5 in Giethoorn ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van 6 recreatiewoningen op een locatie waar nu oude schuren staan, en het renoveren van een schuur waar ook twee recreatiewoningen in komen. De bedrijfsbestemming zal gewijzigd worden naar een recreatiebestemming.


Vaststelling bestemmingsplan Kalenberg Zuid 5a, Kalenberg

De gemeenteraad heeft op 28-11-2023 het bestemmingsplan Kalenberg Zuid 5a, Kalenberg vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.


Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Hevenweg 4 in Blokzijl

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Hevenweg 4 in Blokzijl ligt ter inzage. Initiatiefnemers hebben op de locatie Hevenweg 4 in Blokzijl een melkveebedrijf met melkkoeien en jongvee. Door initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt met de provincie Overijssel in verband met de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. Een van de afspraken tussen initiatiefnemers en provincie Overijssel is dat moet worden vastgelegd dat er geen landbouwhuisdieren bedrijfsmatig meer gehouden mogen worden op deze locatie. De bestemming blijft ‘agrarisch’ en mag gebruikt worden voor akkerbouw, opslag en stalling van landbouwmachines zoals afgesproken met de provincie. 

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Vollenhoofsedijk 2 Blokzijl

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Vollenhoofsedijk 2 in Blokzijl ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van het agrarische bouwvlak van een agrarische bestemming naar de bestemming Recreatie. Hiermee wordt de planologische situatie in overeenstemming gebracht met het feitelijk gebruik. De agrarische activiteiten zijn gestaakt en momenteel wordt het perceel alleen gebruikt ten behoeve van een minicamping, welke in het verleden reeds is vergund. De vergunde minicamping wordt in het bestemmingsplan verwerkt en verder niet uitgebreid. In totaal beschikt de minicamping over 20 kampeerplaatsen. In de bestaande bebouwing maakt het bestemmingsplan 6 recreatie appartementen mogelijk. De bestaande schuren zullen worden gebruikt ten behoeve van opslag van kampeermiddelen. De bedrijfswoning blijft verder ongewijzigd.

 

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Blokzijl – Mauritsstraat’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 28-11-2023 het bestemmingsplan ‘Blokzijl - Mauritsstraat’ vastgesteld. Ter plaatse van het noordelijk deel van de Mauritsstraat in Blokzijl bevindt zich een locatie die voorheen gebruikt werd ten behoeve van een bedrijf die rondvaarten verzorgde. Het plan voorziet er in om twee woningen toe te voegen, het kantoorgebouw te vervangen door een woning en de huidige bedrijfswoning (Mauritsstraat 23) een woonbestemming te geven.  

 

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Heidewold'

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Heidewold' van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking de realisatie van een natuurbegraafplaats met maximaal 2500 graven met daarbij behorende parkeervoorzieningen en een ontvangstgebouw in De Pol. De begraafplaats ligt aan de Prins Willem Alexanderlaan en de Woldweg in De Pol. De ingang van de begraafplaats komt aan de Prins Willem Alexanderlaan. Daarnaast zal op een aantal percelen natuurontwikkeling plaatsvinden.

 

Ontwerpbestemmingsplan Steenwijk, Kornputkwartier

Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk, Kornputkwartier ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het onbebouwde deel van het gebied Steenwijk - Kornputkwartier dat ligt tussen de Meppelerweg, Generaal Oranje Gelderlandlaan en de Johan Willem Frisolaan. Voor dit gebied is zowel de inrichting als het programma aangepast. Met dit plan wordt het mogelijk gemaakt 116 woningen te realiseren, onderverdeeld in vrijstaand, half vrijstaand en rijwoningen.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt