Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Wagenweg 1 en Lindedijk 1a Kuinre

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Wagenweg 1 en de Lindedijk 1a in Kuinre ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de vergroting van de bestaande bouwvlakken van ca. 1 hectare naar 1,5 hectare aan zowel de Wagenweg 1 als de Lindedijk 1a in Kuinre. Het melkveerundbedrijf van de initiatiefnemer bestaat namelijk uit deze twee locaties.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Zomerdijk 12 Wanneperveen

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Zomerdijk 12 in Wanneperveen ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming naar de bestemming Wonen. De woning Zomerdijk 12 wordt afgestoten als bedrijfswoning bij het voormalig agrarisch bedrijf. De functie van de bedrijfswoning (boerderij) en bijbehorende tuin wordt gewijzigd naar wonen. De ligboxenstal, werktuigenberging, kapschuur, mestsilo en kuilvoerplat en ook de huidige boerderij zijn reeds gesloopt. Hiervoor komt één woning van 1000 m3 en een bijgebouw van 100 m2 terug. Op het perceel staat een zeskantige hooischelf. Deze blijft behouden en zal opgeknapt worden ten behoeve van de functie ‘bijbehorend bouwwerk’ bij de woning.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Heetveld 16 Sint Jansklooster

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Heetveld 16 in Sint Jansklooster ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van acht levensloopbestendige woningen in vier twee-onder-een-kap-woningen. De locatie betreft de voormalige basisschool ‘De Opstap’ aan de Heetveld 16 te Sint Jansklooster en het naastgelegen perceel.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening 1 PIP De Wieden

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Partiële herziening 1 PIP De Wieden ligt ter inzage. In Blokzijl, aan de locaties Duinigermeerweg 3, Duinigermeerweg 5 en Muggenbeet 3 worden een aantal wijzigen aangebracht. De aanpassingen betreffen een gedeeltelijke verschuiving van de geplande kades (waterkering) en de bestemming ‘Natuur’. Daarnaast wordt de (foutieve) aanduiding ‘Wro-zone – natura 2000’ op de betreffende percelen weggehaald, worden bestaande rechten planologisch geborgd en wordt een afwijkingsmogelijkheid t.b.v. het realiseren van een minicamping (aan de Duinigermeerweg 3) planologisch geregeld. Door deze afwijkingsmogelijkheid kan de eigenaar van het perceel (onder voorwaarden) een vergunning aanvragen voor het realiseren van een minicamping.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Zuurbeek, agrarische grond naar bos

Het ontwerpbestemmingsplan voor Zuurbeek, agrarische grond naar bos, ligt ter inzage. De ontwikkeling betreft het omzetten van een deel van een agrarisch perceel (4,27 hectare) naar bos. De ontwikkeling vindt plaats nabij Sint Jansklooster ter hoogte van huisnummer 5 aan de Zuurbeek.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan Steenwijk, Kornputkwartier

Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder is per abuis niet benoemd in de vorige publicatie. Daarom wordt het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp hogere waarde Wet geluidhinder opnieuw gepubliceerd.

Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk, Kornputkwartier ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het onbebouwde deel van het gebied Steenwijk – Kornputkwartier dat ligt tussen de Meppelerweg, Generaal Oranje Gelderlandlaan en de Johan Willem Frisolaan. Voor dit gebied is zowel de inrichting als het programma aangepast. Met dit plan wordt het mogelijk gemaakt 116 woningen te realiseren, onderverdeeld in vrijstaand, half vrijstaand en rijwoningen.

Ontwerp hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerpbesluit genomen om hogere waarde vast te stellen op basis van de Wet geluidhinder, vanwege het wegverkeer in de omgeving van het plangebied. Dit ontwerpbesluit is onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.