Verhuur/verpachting grond of gebouwen

Voorgenomen grondverkoop perceel grond nabij het Stroomdal 45 in Steenwijk


De gemeente is van plan om een perceel grond nabij het Stroomdal 45 in Steenwijk (kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie B, nummer 4019, ged.) ter grootte van ca. 19 m² te verkopen aan de eigenaren van het Stroomdal 45 in Steenwijk.
Deze koper is de enige serieuze gegadigde voor deze grond omdat het betreffende perceel grond grenst aan hun eigendom en reeds in gebruik is bij de koper. Er zijn geen andere aangrenzende eigenaren (behalve de gemeente zelf). 
Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten. 

Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen cluster Grondzaken van de gemeente, telefoonnummer 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl

Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.