Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Roekebosscheweg 3a, Wanneperveen

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2023 het bestemmingsplan Roekebosscheweg 3a, Wanneperveen vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het vergroten van de huidige bedrijfsbestemming (vergroten bouwvlak en bebouwingspercentage). Het plan is om een nieuw bedrijfsgebouw te realiseren om de opslag mogelijkheden voor de bestaande materialen en voertuigen te vergroten. De uitgebreide bedrijfslocatie wordt landschappelijk ingepast door het aanbrengen van landschapselementen (aanplanten van een grote houtsingel en solitaire bomen).

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Vaststelling bestemmingsplan De Pol 18b, De Pol

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2023 het bestemmingsplan De Pol 18b, De Pol vastgesteld. Het plan heeft betrekking op  het realiseren van één koloniewoning met bijgebouw en het slopen van alle landschapsontsierende bebouwing en het verwijderen van overtollige erfverharding en hekwerken. Daarbij wordt de ontwikkeling landschappelijk ingepast en zijn er aanvullende investeringen in de ruimtelijke kwaliteit.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan en besluit hogere waarden Wet geluidhinder Tukseweg 136, Tuk

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2023 het bestemmingsplan en besluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Tuk – Tukseweg 136’ gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een bedrijfsloods met bedrijfswoning op de voormalige schoollocatie aan de Tukseweg 136 te Tuk. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn dat Burgemeester en wethouder op grond van de Wet geluidhinder op 16 maart 2021 hebben besloten om een hogere waarde voor geluid vanwege industrielawaai vast te stellen voor de te realiseren bedrijfswoning op het perceel Tukseweg 136 te Tuk. Er zijn geen zienswijzen ingediend die betrekking hebben op het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt