Bestemmingsplannen

Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Zomerdijk 20, Wanneperveen

Het ontwerpbestemmingsplan Zomerdijk 20, Wanneperveen ligt ter inzage. Het plangebied heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming agrarisch naar drie functies op het perceel zijnde wonen, opslag van kampeermiddelen en een kleinschalig kampeerterrein. De woonbestemming is gewenst ter hoogte van de woonboerderij en het omliggend erf. De bestaande boerderij wordt gesplitst in 2 wooneenheden. De voormalige agrarische bebouwing krijgt een recreatiebestemming voor de functies opslag van kampeermiddelen en een kleinschalig kampeerplaats aan de achterzijde op het perceel voor maximaal 15 kampeerplaatsen.

 

Ontwerp hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerpbesluit genomen om hogere waarde vast te stellen op basis van de Wet geluidhinder, vanwege het wegverkeer van de Zomerdijk. Dit ontwerpbesluit is onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt