Milieu

Wet milieubeheer

Aan Natuurmonumenten en haar pachters is op 10-11-2023 een ontheffing afgegeven voor het verbranden van riet- en maaiafval in de periode van 1-12-2023 tot uiterlijk 1-5-2024 in de gemeente Steenwijkerland.
Binnen 6 weken na afgifte van de ontheffing kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

 

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet-vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Steenwijk, Dolderweg 8, veranderen inrichting m.b.t. enkel pvc materialen opslaan (10-11-2023)
Vollenhove, De Kampen 14, plaatsen propaantank (10-11-2023)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).