Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Jonenweg

Het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Jonenweg ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de bouw van twaalf levensloopbestendige wooneenheden, vier vrijstaande woningen, het verplaatsen van de locatie van een woonperceel aan de Jonenweg 3 en het afgraven van grond ten behoeve van het verlengen van het bevaarbaar water. De ontwikkelingen vinden plaats in het gebied tussen de Jonenweg 3 en 7a in Giethoorn. Daarnaast wordt de woonbestemming aan de Jonenweg 5 omgezet naar een recreatieve bestemming met de aanduiding personeelshuisvesting.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.