Afwijking van regels bestemmingsplan

Is uw bouwplan in strijd met wat er in het bestemmingsplan staat? Maar gaat uw plan over een ondergeschikt deel van een gebouw, zoals een schoorsteen, balkon, aanbouw of bijgebouw? Dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een afwijking van de regels van het bestemmingsplan.

Afwijking mogelijk in bepaalde gevallen

In onderstaande gevallen kunt u in aanmerking komen voor een afwijking:

Binnenplanse afwijking

In de regels van het bestemmingsplan zelf is opgenomen waarvoor, op welke manier en tot welke grenzen de gemeente kan afwijken van de regels in dat bestemmingsplan. Zo’n afwijking heet een binnenplanse afwijking.

Voorbeeld: een bestemmingsplan zegt dat u een garage van maximaal 3 meter hoog mag bouwen. Maar de goot van het huis is 3,10 meter en het is mooier en technisch gezien makkelijker als u de garage even hoog maakt. Met een binnenplanse afwijking kan de gemeente toestaan dat u 10 centimeter hoger mag bouwen.

Buitenplanse afwijking

De rijksoverheid heeft gevallen bepaald waarin de gemeente afwijking kan verlenen van het bestemmingsplan. De gemeente kan voor die gevallen, met name het verbouwen of uitbreiden van een woning en/of het bijbehorende bijgebouw, een zogenaamde buitenplanse afwijking verlenen.

Tijdelijke afwijking

De gemeente kan voor een beperkte termijn van maximaal 5 jaar toestaan dat er in een bepaald gebied gebouwd wordt. Denk aan het bouwen van een opslagloods voor een groot bouwproject. Of er wordt toegestaan dat het gebied gebruikt wordt voor een ander doel dan in het bestemmingsplan staat. Zoals parkeren in een weiland bij een groot eenmalig evenement.

Verzoek om een afwijking indienen

Als u een bouwplan indient dat niet overeenkomt met het bestemmingsplan, wordt uw bouwplan automatisch aangemerkt als een verzoek om een afwijking. Deze hoeft u dus niet apart aan te vragen. Een afwijking is een (onderdeel van) een omgevingsvergunning.