Vergoeding aanvragen voor nadeelcompensatie

Heeft u schade door een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat uw huis minder waard is door het vaststellen of wijzigen van een omgevingsplan (voor 1 januari 2024 een bestemmingsplan genoemd) of het verlenen van een omgevingsvergunning. Of loopt u inkomsten mis door besluiten of handelingen van de gemeente? U kunt dan recht hebben op een vergoeding van nadeelcompensatie.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Het gaat daarbij om schade boven het normale maatschappelijke risico en het bedrijfsrisico die iemand onevenredig zwaar raakt. Directe schade is het gevolg van het beperken van bestaande rechten van de eigenaar. Indirecte schade komt door activiteiten in de omgeving.

Nadeelcompensatie gaat over de schade die de overheid bij rechtmatig optreden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door langer durende wegwerkzaamheden of door het verlenen van een omgevingsvergunning waardoor aangrenzende woningen minder waard worden.

U heeft alleen recht op een vergoeding voor schade wanneer:  

 1. De schade boven het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico uitkomt. Dit heet de abnormale last. 
 2. De schade die iemand in vergelijking met anderen onevenredig zwaar raakt. De last drukt onevenredig zwaar op een kleine groep burgers of bedrijven. Dit heet de speciale last.

Het gaat bij nadeelcompensatie niet over schade door onrechtmatig handelen van de overheid.

Aanvragen

U vraagt een vergoeding voor nadeelcompensatie aan bij de gemeente.

U geeft daarbij aan: 

 • Welke schade u heeft;
 • Welk besluit de schade heeft veroorzaakt;
 • Waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding;
 • Welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen;
 • Hoe u op dat bedrag komt.

Voor de aanvraag heeft ook het volgende nodig:

 • Alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs);
 • Uw handtekening;

Let op: u betaalt de aanvraagkosten.

U kunt de vergoeding voor de nadeelcompensatie online aanvragen.

Aanvragen nadeelcompensatie

Voorwaarden

U heeft schade door:

 • Een verleende of geweigerde omgevingsvergunning, bijvoorbeeld:
  • Een verleend projectbesluit;
  • Een regel in het omgevingsplan;
  • Een maatwerkvoorschrift;
  • Een ander rechtmatig besluit of handeling van de gemeente.
 • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of een stuk grond. U bent hiervan eigenaar, geen huurder. 
 • U heeft blijvend of tijdelijk minder inkomen.
 • Het schadeveroorzakende besluit is niet ouder dan 5 jaar.
 • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon zien aankomen toen u het pand of de grond kocht.
 • Er is nog niet op een andere manier een vergoeding voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft gekocht of onteigend.

Wanneer u recht heeft op nadeelcompensatie, krijgt u niet de hele schade vergoed. Schade is namelijk helemaal of voor een deel voor eigen rekening. Dit hangt af van de grootte van het ‘normaal maatschappelijk risico’. Bij een waardevermindering van een gebouw door ontwikkelingen in de directe omgeving is dat maatschappelijk risico gesteld op 4% van de waarde van het gebouw. Dit is bij wet geregeld. De schade die boven het normaal maatschappelijk risico uitkomt, komt in principe voor vergoeding in aanmerking.

Wat u moet weten

 1. U betaalt eerst een wettelijk recht van € 300,- voordat wij u aanvraag in behandeling kunnen nemen. U kunt meer lezen hierover onder het kopje ‘kosten’.
 2. Wij vragen een onafhankelijk adviseur een adviesrapport nadeelcompensaties op te stellen. Voordat de adviseur het conceptrapport opstelt, krijgt u de mogelijkheid uw verzoek uit te leggen. Daarna heeft u ook de mogelijkheid om te reageren op het conceptadvies.
 3. De onafhankelijke adviseur stelt het definitieve advies op.
 4. Het college van burgemeester en wethouders neemt aan de hand van dit definitieve advies een besluit over de toekenning van de nadeelcompensatie.

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost € 300,-. Bij toekenning van de nadeelcompensatie krijgt u dit bedrag terug. Wanneer u geen recht heeft op nadeelcompensatie, krijgt u het bedrag niet terug.

Afhandelingstermijn

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor nadeelcompensatie kan ruim een half jaar duren.

Overgangsrecht

Het begrip planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat niet in de Omgevingswet, die 1 januari 2024 de Omgevingswet heeft vervangen. De planschaderegeling is onderdeel van de regeling nadeelcompensatie. Er zijn belangrijke verschillen tussen de planschaderegeling en de regeling nadeelcompensatie. Voor besluiten of handelingen die schade veroorzaken vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt overgangsrecht.

Voor besluiten of handelingen die schade veroorzaken vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, geldt het oude recht. Het oude recht geldt maximaal 5 jaar. Voor schadeveroorzakende besluiten op basis van de Wet ruimtelijke ordening geldt dat de termijn van 5 jaar start bij het nemen van het besluit als:

 • De procedure voor het besluit startte vóór de inwerkingtreding én is afgerond ná inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag om nadeelcompensatie. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel.

Meer informatie en vragen

Nadeelcompensatie is wettelijk geregeld in afdeling 15.1 van de Omgevingswet en titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

In de procedureverordening nadeelcompensatie Steenwijkerland 2023 staan de regels over de afhandeling van een verzoek om nadeelcompensatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.